Nov 11, 2019   9:02 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The stability of the landslides of the Nová Bystrica water reservoir
Written by (author): Ing. Jozef Homola
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilita zosuvných svahov na VS Nová Bystrica
Summary:Abstrakt Bc. Homola Jozef : Stabilita zosuvných svahov na VS Nová Bystrica ( diplomová práca) Slovenská technická univerzita V Bratislave, Stavebná fakulta, katedra geotechniky. Školiteľ : RnDr. Kopecký Miloslav, PhD. 2009 -5 -- 22 -- Bratislava Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta Hlavnou témou práce bolo posúdenie ľavostranného zosuvného svahu na VS Nová Bystrica. V danej oblasti je potrebné zrealizovať sanačné opatrenia, pretože hrozí zosuv v telese lesnej cesty, ktorý by mohol poškodiť odberný objekt a znemožniť prevádzku na VS Nová Bystrica a zároveň, by mohlo dôjsť k urýchleniu pohybov v oblasti blokovej deformácie. Na základe vykonaných meraní a výpočtov sú navrhnuté ideové sanačné opatrenia.Práca je rozdelená na 5 kapitol, obsahuje 12 tabuliek, 32 grafov a fotografie z danej lokality. Práca obsahuje históriu záujmového územia VS Nová Bystrica a riešenia problematiky v minulosti, popisuje geologické a hydrologické pomery v danej lokalite. V ďalšej časti sa charakterizujú svahové deformácie v danej lokalite a opis monitoringu a analýzu prevedených meraní. Najdôležitejšia časť obsahuje štyri metódy výpočtov, ktoré slúžia na posúdenie stability v danej lokalite. Na základe výpočtov a analýz je navrhnutý ideový návrh sanačných opatrení. Súčasťou práce sú aj grafické prílohy a textová príloha mini DVD.
Key words:STABILITA, BLOKOVA DEFORMÁCIA, VS NOVÁ BYSTRICA


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited