Nov 11, 2019   8:47 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stability of slopes in traffic building
Written by (author): Bc. Juraj Marušic
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Ing. Monika Súľovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilita svahov zárezov pre dopravné stavby
Summary:Táto práca má dva hlavné ciele. Prvým je objasniť výpočtový postup pre navrhovanie sklonov svahov, tak ako je to požadované v EN 1997-1. Druhým cieľom, je porovnanie tejto novev metódy (metóda medzných stavov) so staršou metódou (metóda medznej rovnováhy), ktorá sa na Slovensku používala predtým. Moje výsledky ukazujú, že pokiaľ by sme navrhovali bezpecné sklony svahov podľa požiadaviek EN1997-1, bol by tento návrh lacnejší , ale možno menej bezpečný. Naproti tomu navrhovanie podľa doterašich postupov je konzervatívnejšie. Toto konštatovanie platí iba v tedy, keď sa nezmenia požadované kritéria pre návrh bezpečného sklonu svahu zárezu. Moja práca predstavuje iba úvodný krok v tejto problematike, až dlhodobejším overovaním ziskaných výsledkov v praxi budeme môct reálnejšie zhodnotiť oprávnenosť používania jednotlivých postupov navrhovania.
Key words:stabilita svahov , návrh podľa eurokódu, návrh podľa stupňa stability

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited