Nov 18, 2019   0:04 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Landslides on water reservoir Liptovská Mara
Written by (author): Ing. Darina Lehutová
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zosuvy na pravostrannom zaviazaní VS Liptovská Mara
Summary:Cieľom práce je geotechnické posúdenie stability zosuvných svahov na vodnej stavbe Liptovská Mara, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pravostranného zaviazania hrádze. Ide o Veľkomarský zosuv na návodnej a Malý Vlaštiansky zosuv na vzdušnej strane hrádze. Akumulačná oblasť Veľkomarského zosuvu je pod hladinou vody v nádrži a stabilita uvedeného zosuvu je neustále ohrozovaná predovšetkým vztlakovými a hydrodynamickými účinkami od kolísania vody v nádrži. Výpočty stability obidvoch zosuvov boli realizované pre viaceré zaťažovacie stavy a to od etapy pred výstavbou (sanačné opatrenia), počas nej a za súčasnej prevádzky VS. Pri hodnotení stability svahov boli využité údaje z monitoringu za posledných 36 rokov. Z výsledkov stabilitných vyplýva, že stabilitu Veľkomarského zosuvu a Malého Vlaštianskeho zosuvu ovplyvňuje predovšetkým stav hladín podzemných vôd a v prípade Veľkomarského zosuvu ešte navyše aj výška hladiny v nádrži. Pri ich kombinácii v extrémnych hodnotách môže dôjsť krátkodobo k eliminácii účinku sanačných opatrení a k zníženiu celkovej stability svahu. Z výsledkov výpočtov vyplynula nutnosť zabezpečiť funkčnosť všetkých doterajších sanačných opatrení a predovšetkým ich dôkladný monitoring.
Key words:stabilita, zosuv, monitoring

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited