Nov 19, 2019   8:28 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Road Cut Slope Stability near Kechnec
Written by (author): Ing. Bohdan Suchoň
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Ing. Monika Súľovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilita svahov zárezov
Summary:V mojej práci som sa zaoberal prešetrením stability svahu a možnými príčinami zosuvu odrezu pri obci Kechnec. Vstupné údaje, ako vlastnosti zemín a hodnoty veličín pre moje výpočty som čerpal zo záverečnej správy, ktorá vychádza z laboratórnych skúšok a takisto z inžiniersko-geologického prieskumu. Na analýzu stability svahu som si zvolil tri priečne profily. Po namodelovaní svahov som zisťoval stabilitu svahov a určil som stupeň stability. Vo všetkých troch profiloch stupeň stability nevyhovoval požadovaným hodnotám predpísaným v norme STN 73 6101. Z tohto dôvodu bolo nutné navrhnúť stabilizačno-bezpečnostné opatrenia. V závere som navrhol 2 spôsoby zabezpečenia stability svahu odrezu a to zníženie sklonu svahu a zavedenie drenážno-stabilizačných rebier.
Key words:Svah, Odrez, Rebrá, Kechnec, Stabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited