Dec 14, 2019   3:25 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
University e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:PLT (point load test) method for determination rock strength
Written by (author): Ing. Filip Smädo
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie pevnosti hornín metódou PLT (point load test)
Summary:Skúška na zistenie pevnosti pri bodovom zaťažení, tzv. Point Load Test (PLT) sa vykonáva na prístroj schválenom Medzinárodnou spoločnosťou pre mechaniku hornín (ISRM) -- Point load apparatus. V podstate ide o ručne ovládaný hydraulický lis. Pri skúške sa zaznamenáva odpor, ktorý kladie hornina proti pôsobeniu zaťaženia, vyvodzovaného na dva koaxiálne usporiadané razníky kužeľového štandardizovaného tvaru. Skúšku možno vykonávať na pravidelných i nepravidelných vzorkách, teda i úlomkoch skúšky -- pri vzorkách pravidelného tvaru sa rozlišuje realizácia axiálneho a diametrálneho testu, vzorky nepravidelného tvaru sa vyhodnocujú výpočtovým postupom platným pre axiálny test. Skúšobná vzorka sa vloží do prístroja medzi razníky. Na meradle prístroja sa odčíta hrúbka vzorky, resp. jej výška (D). Vyvodí sa zaťaženie a odčíta sa sila (F), pri ktorej došlo k porušeniu vzorky. Na porušenej vzorke sa odmeria maximálna a minimálna šírka plochy porušenia (W1 a W2). Po realizácii skúšky a získaní vstupných parametrov sa vypočíta index pevnosti horniny I(S(50)). Objektívne možno hodnotu I(S(50)) určiť na základe vykonania skúšky na viacerých vzorkách (aspoň 10 až 15 vzoriek). Horniny sa skúšajú buď v prirodzenom vlhkostnom stave alebo po vysušení do ustálenej hmotnosti. Vyhodnotenie skúšky závisí od toho, aký typ vzorky (a teda i testu) bol použitý.
Key words:point load test, pevnosť hornín, prostý tlak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited