26. 10. 2020  19:54 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka          
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Stanovenie pevnosti hornín metódou PLT (point load test)
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stanovenie pevnosti hornín metódou PLT (point load test)
Abstrakt:
Skúška na zistenie pevnosti pri bodovom zaťažení, tzv. Point Load Test (PLT) sa vykonáva na prístroj schválenom Medzinárodnou spoločnosťou pre mechaniku hornín (ISRM) -- Point load apparatus. V podstate ide o ručne ovládaný hydraulický lis. Pri skúške sa zaznamenáva odpor, ktorý kladie hornina proti pôsobeniu zaťaženia, vyvodzovaného na dva koaxiálne usporiadané razníky kužeľového štandardizovaného tvaru. Skúšku možno vykonávať na pravidelných i nepravidelných vzorkách, teda i úlomkoch skúšky -- pri vzorkách pravidelného tvaru sa rozlišuje realizácia axiálneho a diametrálneho testu, vzorky nepravidelného tvaru sa vyhodnocujú výpočtovým postupom platným pre axiálny test. Skúšobná vzorka sa vloží do prístroja medzi razníky. Na meradle prístroja sa odčíta hrúbka vzorky, resp. jej výška (D). Vyvodí sa zaťaženie a odčíta sa sila (F), pri ktorej došlo k porušeniu vzorky. Na porušenej vzorke sa odmeria maximálna a minimálna šírka plochy porušenia (W1 a W2). Po realizácii skúšky a získaní vstupných parametrov sa vypočíta index pevnosti horniny I(S(50)). Objektívne možno hodnotu I(S(50)) určiť na základe vykonania skúšky na viacerých vzorkách (aspoň 10 až 15 vzoriek). Horniny sa skúšajú buď v prirodzenom vlhkostnom stave alebo po vysušení do ustálenej hmotnosti. Vyhodnotenie skúšky závisí od toho, aký typ vzorky (a teda i testu) bol použitý.
Klíčová slova:
point load test, pevnosť hornín, prostý tlak

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně