Apr 7, 2020   10:42 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Identification number: 801
University e-mail: qlapos [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The bridge on R2 across railway, melioration canal and road II/592 in km 7,637
Written by (author): Ing. Jozef Vičan
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Nagy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most na rýchlostnej komunikácii R2 v km 7,637 medzi Ruskovcami a Pravoticami
Summary:Obsahom diplomovej práce je vypracovanie variantného riešenia premostenia na navrhovanej ceste R2 trasy Ruskovce -- Pravotice. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie komunikácie R2 cez miestnu komunikáciu II/592, melioračný kanál a železničnú trať Trenčín -- Chynorany. Premostenie je navrhnuté v troch variantoch : variant 1 -- dvojkomorový oceľový most s ortotropnou oceľovou mostovkou, variant 2 -- spriahnutý oceľobetónový most s tromi hlavnými nosníkmi, variant 3 -- spriahnutý oceľobetónový most s dvomi hlavnými komorovými nosníkmi. Všetky tri varianty premostenia boli predbežne navrhnuté a posúdené a boli ekonomicky porovnané z hľadiska spotreby zabudovaných materiálov. Na základe tohto porovnania som vypracoval na stupni DSP variant č.3 -spriahnutý oceľobetónový most s dvomi hlavnými komorovými nosníkmi. Bol vypracovaný statický výpočet podľa noriem STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-1, STN EN 1993-2, STN EN 1994-2 v súlade s navrhnutou technológiou montáže. Výkresová dokumentácia obsahuje prehľadné výkresy všetkých variantov premostenia, konštrukčné priečne rezy rozpracovaného variantu, detaily uloženia nosnej konštrukcie a výkres výstuže spriahujúcej dosky.
Key words:spriahnuty, ruskovce, pravotice, most


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited