2. 6. 2020  11:22 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
Výuka          Publikace     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
Autor: Ing. Ján Koník, PhD.
Pracoviště:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Karel Kabele, Ph.D.
Oponent 2:
doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Oponent 3:
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
Abstrakt:
Dnešným trendom v zásobovaní budov teplom dominujú obnoviteľné zdroje energií typu geotermálna energia, tepelné čerpadlá, solárne systémy, a v nie poslednom rade aj energia veterná a vodná. Je to reakcia na zistenia Európskej únie, že vyše 40 % energie v spoločenstve spotrebujú budovy. Treba si však uvedomiť, že napríklad podľa analýzy ministerstva hospodárstva, sa vyše 35 % tepla vyrobí v domácich kotolniach na zemný plyn a viac ako 60 % v centrálnych teplárňach a výhrevniach, ktoré sú do veľkej miery rovnako zásobované zemným plynom. Toto bolo určitou inšpiráciou ku vzniku tejto práce. V práci sa nachádza analýza súčasného stavu problematiky, dotýkajúca sa využívania primárnych zdrojov tepla, ako aj ich energetickou účinnosťou. Na vytypovaných objektoch boli realizované experimentálne merania, ktoré mali za cieľ odhaliť súčasný stav premeny primárnych energií na teplo, a tým určiť možnosti zlepšenia ich energetickej účinnosti. V práci sú analyzované a popísané rôzne typy metodík hodnotenia energetickej účinnosti, ktorá je hlavným parametrom energetickej efektívnosti premeny energie. Ďalej sú v práci analyzované porovnania so súčasnými požiadavkami legislatívnych predpisov na využívanie primárnych zdrojov, ako aj na zaťaženie životného prostredia. Je to komplexný pohľad na problematiku zdrojov tepla od prevádzkových stavov, ktoré vznikajú v rôznych podmienkach, až po spôsoby hodnotenia a návrhy na zlepšenie energetickej efektívnosti, ak je to technicky a ekonomicky vhodné. Výsledkom práce by mala byť ucelená predstava o tom, akým spôsobom sú prevádzkované kotly, ako ich hodnotiť a aké možnosti majú jednotlivé kotly s konkrétnou vykurovacou sústavou.
Klíčová slova:
energetická účinnosť, kotly, prevádzka kotlov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně