2. 6. 2020  9:09 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 808
Univerzitný e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     
Výučba     Projekty
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
Autor:
Ing. Ján Koník, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Karel Kabele, Ph.D.
Oponent 2:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Oponent 3:Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
Abstrakt:Dnešným trendom v zásobovaní budov teplom dominujú obnoviteľné zdroje energií typu geotermálna energia, tepelné čerpadlá, solárne systémy, a v nie poslednom rade aj energia veterná a vodná. Je to reakcia na zistenia Európskej únie, že vyše 40 % energie v spoločenstve spotrebujú budovy. Treba si však uvedomiť, že napríklad podľa analýzy ministerstva hospodárstva, sa vyše 35 % tepla vyrobí v domácich kotolniach na zemný plyn a viac ako 60 % v centrálnych teplárňach a výhrevniach, ktoré sú do veľkej miery rovnako zásobované zemným plynom. Toto bolo určitou inšpiráciou ku vzniku tejto práce. V práci sa nachádza analýza súčasného stavu problematiky, dotýkajúca sa využívania primárnych zdrojov tepla, ako aj ich energetickou účinnosťou. Na vytypovaných objektoch boli realizované experimentálne merania, ktoré mali za cieľ odhaliť súčasný stav premeny primárnych energií na teplo, a tým určiť možnosti zlepšenia ich energetickej účinnosti. V práci sú analyzované a popísané rôzne typy metodík hodnotenia energetickej účinnosti, ktorá je hlavným parametrom energetickej efektívnosti premeny energie. Ďalej sú v práci analyzované porovnania so súčasnými požiadavkami legislatívnych predpisov na využívanie primárnych zdrojov, ako aj na zaťaženie životného prostredia. Je to komplexný pohľad na problematiku zdrojov tepla od prevádzkových stavov, ktoré vznikajú v rôznych podmienkach, až po spôsoby hodnotenia a návrhy na zlepšenie energetickej efektívnosti, ak je to technicky a ekonomicky vhodné. Výsledkom práce by mala byť ucelená predstava o tom, akým spôsobom sú prevádzkované kotly, ako ich hodnotiť a aké možnosti majú jednotlivé kotly s konkrétnou vykurovacou sústavou.
Kľúčové slová:
energetická účinnosť, kotly, prevádzka kotlov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene