Mar 29, 2020   1:42 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Evaluation Methodology Analysis of Energy Efficiency of Various Biomass Burning Boilers
Written by (author): Ing. Juraj Horský, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza metodiky hodnotenia energetickej účinnosti rôznych kotlov spaľujúcich biomasu
Summary:Energetická účinnosť kotlov spaľujúcich biomasu je popri kvalite paliva najdôležitejší aspekt odrážajúci efektívnosť zariadenia pri získavaní energie z dodaného paliva. Spotreba energie a s tým spojený jej význam v živote spoločnosti neustále rastie. Energia predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov v rozvoji spoločnosti a po historických skúsenostiach sa novým cieľom stalo zvýšenie miery bezpečnosti a diverzifikácia dodávok energie. Nastúpila požiadavka na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, kde v našich pomeroch prioritnú úlohu zohráva popri vodnej energii energia získaná spaľovaním biomasy. Presné a objektívne stanovenie energetickej účinnosti v prípade kotlových zariadení na spaľovanie biomasy je náročný proces s mnohými technickými problémami. Samotný spaľovací proces najmä v podmienkach centrálnych zdrojov tepla je výrazne odlišný ako napríklad pri plynových kotloch alebo podobných nosičoch energie. Typickými vlastnosťami tohto procesu je dlhá doba rozhorievania a dohorievania, absencia možnosti okamžitého prerušenia spaľovacieho procesu a stav tzv. tlenia ako prechodného statusu medzi ukončením procesu a plnou prevádzkou. Množstvo dodaného paliva je veľmi ťažko merateľné a akákoľvek nepresnosť v stanovení má za následok zásadnú odchýlku od reálnych hodnôt účinnosti. Dizertačná práca obsahuje analýzu vyhodnotenia energetickej účinnosti kotlov spaľujúcich biomasu priamou a nepriamou metódou na základe meraní a výsledkov výpočtov v podmienkach dvoch kotolní ako CZT. Zaoberá sa vplyvom jednotlivých aspektov vstupujúcich do tohto procesu vyhodnotenia, metodikou merania, výpočtu hodnôt jednotlivých parametrov a stupňom objektívnosti získaných veličín. Metóda spracovania dizertačnej práce je založená na parametrickej štúdii a na experimentálnom meraní energetickej účinnosti dvoch rozličných zdrojov tepla priamou a nepriamou metódou. Výsledkom dizertačnej práce je komplexný pohľad na problematiku vyhodnotenia energetickej účinnosti kotlov spaľujúcich biomasu priamou a nepriamou metódou, analýze týchto postupov a následných odporúčaní na zvýšenie presnosti a objektívnosti, ktoré vychádzajú jednak z prevedených experimentálnych meraní, získaných výsledkov a v neposlednej rade z dlhodobej praxe.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, účinnosť, kotol, spaľovanie, energia, teplo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited