Oct 18, 2019   6:21 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Jakub Šofranko
Identification number: 81584
University e-mail: jakub.sofranko [at] stuba.sk
 
Chemický lab. technik a kontrolór - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-OCH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
organická chémia, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 53

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Synthesis and Synthetic Use of N-Pentafluorophenyl-5-Aminopyrazoles for the Preparation of New Heterocycles and Potentially Biologically Active Compounds
Written by (author): Bc. Jakub Šofranko
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Jozef Prousek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
Summary:V tejto práci bola vypracovaná literárna rešerš zaoberajúca sa syntézou, syntetickým využitím derivátov aminopyrazolov a ich potenciálnou oblasťou aplikácie. Experimentálne boli uskutočnené vinylové substitučné a cyklokondenzačné reakcie za vzniku príslušných N-perfluórfenylom substituovaných 5-aminopyrazolov, ktoré boli následne modifikované nepriamou redukčnou amináciou za vzniku sekundárnych amínov. U týchto sekundárnych amínov bol pri reakcii s 2,5-dimetoxytetrahydrofuránom zistený vznik azepínového kruhu, ktorý sa podieľal na značnom zvýšení cytotoxicity. Všetky novosyntetizované deriváty boli testované na cytotoxicitu a vykazovali priaznivé účinky na inhibíciu nádorových myšacích buniek L1210. Výsledné produkty boli charakterizované spektroskopickými metódami (1H, 13C, quantitative 13C, 19F-decoupled 13C, 19F, 1H-13C HSQC, 1H-13C HMBC, 1H-1H COSY,1H-15N HSQC, 19F-13C HMBC, IR).
Key words:katalytická hydrogenácia, Schiffova báza, pyrazoloazepíny, pyrazol, 5-aminopyrazol, cytotoxicita, redukčná aminácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited