Jul 10, 2020   9:11 a.m. Amália
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Veronika Jančíková
Identification number: 81943
University e-mail: xjancikovav [at] stuba.sk
 
2822T12  Natural and Synthetic Polymers I-PSP
FCFT I-PSP-DRCEPA den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
Wood, Pulp and Paper, 1st year of study / 2nd semester of study
Study group no.: 56

Contacts     Graduate     Final thesis     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Effects of Low Temperature Atmospheric Plasma on Objects of Cultural Heritage
Written by (author): Bc. Veronika Jančíková
Department:
Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva
Summary:
Historické artefakty, ktoré sa nachádzajú vo verejných budovách, múzeách , archívoch a súkromných umeleckých zbierkach sú vystavené vonkajším alebo vnútorným faktorom, ktoré spôsobujú ich pomalé ničenie, starnutie a následnú degradáciu. Mikroorganizmy významne prispievajú k zhoršeniu stavu knižných dokumentov. Degradácia knižných artefaktov spôsobuje rôzne druhy poškodenia v závislosti od druhu organizmu a od vlastností napadnutého materiálu. Na dezinfekciu mikrobiálneho poškodenia je k dispozícii obmedzený rozsah chemických a fyzikálnych metód. Atmosférická nízkoteplotná plazma je v súčasnosti skúmanou alternatívnou metódou, ktorá poskytuje novú technológiu sterilizácie, čiže potlačenia mikroorganizmov na infikovaných objektoch kultúrneho dedičstva. V tejto práci sa v rámci APVV projektu overoval dekontaminačný účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na troch reálnych knižných dokumentoch. Na základe predchádzajúcich experimentoch na modelových vzorkách sa nastavili podmienky plazmovej modifikácie. Aplikácia plazmy prebiehala v prostredí plynov dusíka a vzduchu v 5 a 10- minútových časových intervaloch. Účinnosť mikrobiálnej dekontaminácie sa sledovala prostredníctvom úbytku kolónie tvoriacich jednotiek( KTJ) reálnych vzoriek pred a po aplikácii nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Výsledky experimentov potvrdili, že použitie ADRE plazmy je vhodný systém na odstránenie mikrobiálnej kontaminácie na papierových objektoch kultúrneho dedičstva. Z hľadiska modifikácie povrchov troch reálnych vzoriek NTP dochádza k akceptovateľnému rozdielu celkovej farebnej diferencie.
Key words:
kontaminácia mikroorganizmami, kolónie tvoriace jednotky, biodegradácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited