Oct 17, 2019   3:04 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Nikola Kurucová
Identification number: 81953
University e-mail: xkurucovan [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-ANACH den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
analytická chémia, 2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 51

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of pesticides and study of matrix effects in nutraceutical samples
Written by (author): Bc. Nikola Kurucová
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktoch
Summary:V súčasnosti sa kladie veľký význam na životné prostredie. S tým je spojený aj vývoj mikroextrakčných techník, ktoré spĺňajú základné požiadavky modernej analytickej chémie, a to miniaturizáciu, zjednodušenie a urýchlenie celkového procesu a kompatibilitu s analytickými prístrojmi. K týmto metódam patrí aj disperzná mikroextrakcia v systéme kvapalina-kvapalina (DLLME). Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná najmä na opis disperznej mikroextrakcie v systéme kvapalina-kvapalina, jej princíp, požiadavky a výhody. Ďalej nám ponúka prehľad o aplikáciách DLLME na úpravu rôznych typov vzoriek, najmä vodných a potravinových v posledných dvoch rokoch (2017-2018). Experimentálna časť práce je zameraná na stanovenie vybraných pesticídov v desiatich vzorkách nutraceutických produktov s obsahom alkoholu pomocou plynovej chromatografie. Na extrakciu bola použitá disperzná mikroextrakcia v systéme kvapalina-kvapalina, pričom ako disperzné rozpúšťadlo sa použilo 187,5 µl metanolu a ako extrakčné rozpúšťadlo 80 µl tetrachlóretánu. Obsah alkoholu vo vzorkách bol upravený na 40% prídavkom vody alebo etanolu. Disperzia sa dosiahla 3 minútovým trepaním pri 1800 rpm a následnou centrifugáciou pri 4 000 rpm počas 2 minút sa rozdelili fázy. Získaný extrakt sa odobral a podrobil analýze pomocou plynového chromatografu v spojení s hmotnostným spektrometrom. V analyzovaných vzorkách sme zistili výskyt týchto pesticídov: tolclofos metyl (vzorka Echinacey), o-fenylfenol a brómopropylát (vzorka Karmelitánskych kvapiek). Ďalej sa zaoberá štúdiom matricových efektov na základe výpočtu matricových faktorov, a to porovnaním odozvy matricou značených štandardov a odozvou získanou pre analyty v čistom rozpúšťadle.
Key words:matricové efekty, nutraceutiká, pesticídy, plynová chromatografia-hmotnostná spektrometria, disperzná mikroextrakcia v systéme kvapalina-kvapalina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited