Jun 17, 2019   11:12 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Katarína Toporcerová
Identification number: 81985
University e-mail: xtoporcerova [at] stuba.sk
 
1420R16  Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials B-CHEMAT
FCFT B-CHEMAT den [term 8, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 8th semester of study
Study group no.: 59

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of nitrogen and phosphorus recover from treatment sludge
Written by (author): Katarína Toporcerová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:Ing. Petra Szabová
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
Summary:Cieľom predkladanej bakalárskej práce bolo zistiť, aké množstvo dusíka a fosforu sa uvoľní z anaeróbne stabilizovaného kalu po desorpčných testoch pre pH v kyslej (pH = 2, pH = 4), neutrálnej (pH = 7) a zásaditej (pH = 9, pH = 12) oblasti. Teoretická časť práce sa zaoberá charakteristikou činnosti čistiarne odpadových vôd, procesom vzniku a nakladania s čistiarenským kalom (kalové hospodárstvo), obsahom zložiek čistiarenských kalov a v poslednej časti sa zaoberá recykláciou fosforu, v ktorej sa okrajovo spomína aj vplyv pH na množstvo desorbovaných liečiv a drog. Praktická časť sa venuje popisu skúmanej vzorky, desorpčným testom, ktorým bola skúmaná vzorka podrobená a následne je popísaná analýza fosforu a dusika vo filtráte a v kale a spracovanie týchto výsledkov. V praktickej časti sa tiež podrobnejšie spomína vplyv pH na množstvo desorbovaných farmaceuticky účinných látok. Pri analýze sa stanovoval celkový desorbovaný fosfor a dusik vo filtráte, amoniakálny desorbovaný dusík vo filtráte, celkový fosfor a dusík v kale a fosfor dostupný pre rastliny v kale. Zistilo sa, že najnižšia koncentrácia celkového desorbovaného fosforu (201 mg P/kg sušiny kalu), dusíka (5666 mg N/kg sušiny kalu) a amoniakálneho desorbovaného dusíka (3882 mg N/kg sušiny kalu) bola pre zásaditú oblasť, konkrétne pH = 12 a najvyššia koncentrácia celkového desorbovaného fosforu (2931 mg P/kg sušiny kalu), dusíka (6821 mg N/kg sušiny kalu) a amoniakálneho desorbovaného dusíka (5027 mg N/kg sušiny kalu) bola pre pH = 2. Pričom pôvodný kal obsahoval 26522 mg P/kg sušiny kalu celkového fosforu a 44133 mg N/kg sušiny kalu celkového dusíka.
Key words:fosfor, dusík, čistiarenský kal

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited