Oct 15, 2019   1:47 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Lenka Galčíková
Identification number: 82049
University e-mail: xgalcikova [at] stuba.sk
 
2621T17  Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry I-AICHP
FCFT I-AICHP den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 22

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Robust Control Design for the Laboratory Heat Exchanger
Written by (author): Bc. Lenka Galčíková
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na identifikáciu systému výmenníka tepla, návrh a implementáciu pokročilého robustného riadenia založeného na optimalizácii akčných zásahov. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti je vysvetlená problematika prestupu tepla a princípy fungovania výmenníka tepla, Strejcova metóda identifikácie systému, princíp uzavretého regulačného obvodu a nakoniec podstata prediktívneho a robustného prediktívneho riadenia založenom na modeli. V experimentálnej časti je najskôr spracovaná kalibrácia čerpadiel a pomocné riadenie výhrevného kotla, ktoré boli potrebné na samotnú identifikáciu neurčitého modelu doskového výmenníka tepla. Na základe vypočítaného modelu bolo navrhnuté a implementované robustné prediktívne riadenie. Boli analyzované možnosti kompenzovania nelineárneho správania sa výmeníka tepla pomocou ekvipercentnej charakteristiky akčného člena. Kvalita riadenia bola vyhodnotená pomocou viacerých ukazovateľov kvality.
Key words:doskový výmenník tepla, identifikácia, ekvipercentná charakteristika, robustné prediktívne riadenie, kritériá kvality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited