Oct 14, 2019   7:53 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Matej Hatvanyi
Identification number: 82053
University e-mail: xhatvanyi [at] stuba.sk
 
2621T17  Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry I-AICHP
FCFT I-AICHP den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 22

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:MIMO Control of a Chemical Reactor
Written by (author): Bc. Matej Hatvanyi
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Viacrozmerné riadenie chemického reaktora
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá modelovaním chemického reaktora v prostredí MATLAB Simulink. Ako systém sledovania bola zvolená výroba propylénglykolu v prietokovom chemickom reaktore s dokonalým miešaním. Nelineárny matematický model je odvodený z materiálových a entalpických bilancií. Tie sa upravili do ustálených stavov a zistili sa z nich stavové matice, ktoré zároveň tvoria lineárny matematický model. Ďalej sa zistili jednotlivé hodnoty ustálených stavov a zistil sa teplotný graf, ktorý určuje hranice uvažovaných teplôt reakčnej zmesi. Na riadenie bol použitý vstupno-výstupný regulátor PID a stavový regulátor LQR. Parametre PID sa získali prostredníctvom knižnice pidtool v programe MATLAB, kde sa zadal prenos odvodený pre nestabilný ustálený stav. Parametre LQR sa zistili na základe manuálneho ladenia váhových matíc Q a R a pomocou programu MATLAB sa zistilo zosilnenie regulátora. Tieto dva typy regulátorov sa aplikovali na nelineárny matematický model, ktorý bol vytvorený v prostredí MATLAB Simulink. Odsimulovali sa skokové zmeny z nestabilného ustáleného stavu na stabilné ustálené stavy bez a s pôsobením porúch na sledovaný model.
Key words:chemický reaktor, nelineárny matematický model, lineárny matematický model, PID, LQR, MATLAB

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited