Oct 19, 2019   11:17 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Patrik Furda
Identification number: 82077
University e-mail: xfurdap [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of Model Fluid Catalytic Cracking Unit Energy System
Written by (author): Bc. Patrik Furda
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Opponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
Summary:Výrobná jednotka Fluidný Katalytický Krak (VJ FCC) patrí medzi najdôležitejšie súčasti štandardnej rafinérie. Výrobňa spracúva ťažké ropné zvyšky z predošlého spracovania, pričom vzniká široké spektrum produktov, z ktorých medzi najdôležitejšie patrí krakový benzín, C3 a C4 frakcia. Jednou z charakteristík VJ FCC je jej vysoká energetická náročnosť, najmä v zmysle spotreby kompresnej práce, a zároveň veľké množstvo zjavného tepla obsiahnutého v produktoch. Toto teplo je v prevažnej väčšine na VJ FCC využívané na produkciu vysokotlakovej 3,5 MPa 350 °C pary, ktorá je následne využívaná na pohon hlavných kompresných zariadení. Hlavným cieľom práce je zostavenie flexibilného a spoľahlivého matematického modelu, schopného v prvom rade poskytnúť informácie o vlastnostiach materiálových prúdov, spotrebe kompresnej práce na hlavných kompresných zariadeniach a kapacitných možnostiach produkcie vysokotlakovej pary na výrobni pri modelových prevádzkových parametroch výrobne a následne na základe zmeny prevádzkových parametrov v zmysle zmeny zaťaženia výrobne a zmeny ostrosti režimu vyhodnotiť spotrebu a produkciu pary na výrobni, a teda nutnosť importu, resp. možnosť exportu, vysokotlakovej pary zo, resp. do sieťových rozvodov vysokotlakovej pary pre rôzne režimy prevádzkovania. S využitím popísaného modelu bola uskutočnená prípadová štúdia, analyzujúca zmeny v produkcii a spotreby pary pri zmene zaťaženia výrobne v intervale od 85 do 135 t/h nástreku a teplotnom rozsahu prevádzkovania reaktora od 520 do 550 °C. Výsledky prípadovej štúdie poukazujú na možnosť exportu 6 t/h vysokotlakovej pary do sieťových rozvodov vysokotlakovej pary v širokom intervale prevádzkových teplôt a zaťaženia. VJ FCC je teda možno prehlásiť za stabilného dodávateľa vysokotlakovej pary. V zmysle ekonomizácie prevádzky bol na základe výsledkov poskytnutých popísaným modelom pri modelovom režime prevádzky vypracovaný návrhový výpočet výmenníka tepla na predohrev napájacej vody do parogenerátorov výrobne využívajúc zjavné teplo produktov. Cena danej investičnej akcie bola vyčíslená na 510 000 € s návratnosťou neprevyšujúcou 3 roky.
Key words:kompresná práca, vysokotlaková para, matematický model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited