Dec 16, 2019   11:46 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martina Krekulová
Identification number: 82081
University e-mail: xkrekulova [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of a unit for carbonization of waste tire pyrolysis solid product and its integration to the pyrolysis unit
Written by (author): Bc. Martina Krekulová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Šuhaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Summary:Cieľom tejto práce bolo navrhnutie jednotky na karbonizáciu a jej materiálovo-energetické začlenenie do pyrolýznej jednotky. V úvode tejto práce venujem pozornosť pyrolýze pneumatík na Slovensku ako aj ich potrebe spracovania. V teoretickej časti sa venujem pyrolýze a jej produktom, čiastočne aj kinetike a odhadu strát tepla . V prvej výpočtovej časti najprv riešim materiálovú a energetickú bilanciu vstupujúcej suroviny do pyrolýznej jednotky, aby som vedela ako veľké teplo potrebujem dodať do jednotlivých zariadení a s akým množstvom a zložením plynu môžem počítať. V druhej výpočtovej časti riešim integráciu karbonizačnej jednotky, čiže sa snažím zistiť koľko plynu a vzduchu celkovo spálim a aká bude konečná teplota spalín. Riešim dva modely paralelný a sériový. Pre každý z nich som vytvorila materiálové a energetické bilancie. V záverečnej časti som ich vstupné a výstupné teploty z jednotlivých zariadení, ako aj hmotnostné toky prúdov použitého vzduchu a plynu a spotrebovaných tepiel, porovnávala v tabuľke.
Key words:pyrolýza pneumatík, karbonizácia, pyrolýzna jednotka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited