Jun 17, 2019   1:53 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Dubcová
Identification number: 82275
University e-mail: maria.dubcova [at] stuba.sk
 
Student

Contacts     Lesson     Publications     Placements     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Alternative solutions for rainwater management
Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária -- Marko, Ivana
Alternatívne riešenia nakladania s dažďovými vodami. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 26--33. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Analysis and design of data processing for environmental impact assessment of wastewater treatment plant
Dubcová, Mária -- Csicsaiová, Réka -- Škultétyová, Ivona
Analýza a návrh spracovania dát pre environmentálne zhodnotenie dopadov čistiarne odpadových vôd. In Městské vody 2018 = Urban water 2018. Brno: ARDEC, 2018, p. 159--164. ISBN 978-80-86020-87-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3.Analysis of combined sewer system and assessment of draft measures for the management of rainwater
Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Dubcová, Mária -- Trošanová, Mária
Analýza jednotnej stokovej siete a posúdenie návrhu opatrení na hospodárenie s dažďovou vodou. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 89--97. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
4.Assessment of negative environmental impacts based on river basin monitoring
Dubcová, Mária
Hodnotenie negatívnych environmentálnych vplyvov v prostredí na základe monitoringu povodia. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 45--49. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
5.CFD analysis of Waste Water Treatment Plant
Holubec, Michal -- Lukáčová, Kristína -- Dubcová, Mária
CFD analýza objektov ČOV. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 34--38. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
6.Comparison of sorption properties of activated carbon in water treatment
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária
Porovnanie sorpčných vlastností aktívneho uhlia pri úprave pitnej vody. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 99--105. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
7.Environmentálne zhodnotenie procesov na čistiarňach odpadových vôd
Dubcová, Mária -- Lukáčová, Kristína -- Škultétyová, Ivona
Environmental assessment of the operation of wastewater treatment plants. Pollack Periodica, 13. p. 113--124.
articles in magazines2018Details
8.General emission relations and factors valid for WWTP
Dubcová, Mária
Všeobecné emisné závislosti a emisné faktory platné pre ČOV. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 435--441. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
9.Impact assessment of sludge management
Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária -- Marko, Ivana
Hodnotenie vplyvu kalového hospodárstva pomocou metodiky LCA. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 39--44. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
10.LCA analysis and its use in the assessment of wastewater treatment plant
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Dubcová, Mária
LCA analýza a jej využitie pri posudzovaní čistiarní odpadových vôd. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 767--772. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
11.Modeling of flow in sedimentation tanks
Gregušová, Veronika -- Dubcová, Mária -- Trošanová, Mária
Modelovanie prúdenia v dosadzovacích nádržiach. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 104--113. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
12.Possibility of appreciation of sludge from municipal wastewater treatment
Trošanová, Mária -- Dubcová, Mária -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Možnosti zhodnotenia kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 121--127. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
13.Rainwater reduction measure design in combined sewer network
Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária -- Stanko, Štefan
Návrh opatrení na redukciu dažďových vôd v jednotnej stokovej sieti. In Městské vody 2018 = Urban water 2018. Brno: ARDEC, 2018, p. 203--210. ISBN 978-80-86020-87-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
14.The development of public water supply system in Slovak Republic
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária
Plán obnovy vodovodných sietí vo vybraných vodárenských spoločnostiach na Slovensku. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 72--76. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
15.The effectiveness of zeolite and activated carbon in the removal of bromate in water
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Trošanová, Mária -- Dubcová, Mária
Účinnosť zeolitu a aktívneho uhlia pri odstraňovaní bromičnanov z vody. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 137--142. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
16.The influence of green roofs on the urbanized area
Lukáčová, Kristína -- Dubcová, Mária -- Holubec, Michal
Vplyv zelených striech na urbanizované územie. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 85--91. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
17.The methods of data processing to assess the environmental impact of the waste water treatment plant
Dubcová, Mária -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Trošanová, Mária
Spôsoby spracovania dát na posúdenie environmentálnych dopadov z ČOV. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 98--103. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.