21. 1. 2020  1:42 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Peter Herich, PhD.
Identifikační číslo: 8233
Univerzitní e-mail: peter.herich [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov
Autor: Bc. Andrea Kováčová
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedoucí práce: Mgr. Peter Herich, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov
Abstrakt:Komplexy titánu predstavujú novú kategóriu potenciálnych protirakovinových zlúčenín. Prvé štúdie o titánových komplexoch kopírovali štvorcovo-planárne usporiadanie komplexov cis-platiny. Tieto komplexy vykazujú významnú protirakovinovú aktivitu pre širokú škálu bunkových línií rakoviny [1]. Syntetizovali sme nové komplexy titánu odvodené od derivátov kyseliny salicylovej (ako kyselina 3-metoxysalicylová) a N, N-bidentátnych ligandov (ako 1,10-fenantrolín) alebo monodentátnych O, N, -ligandov (ako imidazol) [2]. Tieto komplexy boli pripravené vo forme monokryštálov a pre röntgenoštruktúrnu analýzu boli vybrané vhodné kryštály. Všetky experimenty sa uskutočnili pomocou difraktometra Stoe STADIVARI s detektorom Dectris Pilatus 300 K a so zdrojom röntgenového žiarenia Genix3D Cu HF (Cu-Kα, λ = 1,54186 Å) pri 100 K za použitia chladenia s otvoreným prietokom dusíka Cobra Oxford Cryosystems. Redukcia dát bola vykonaná pomocou softvérového balíka X-Area (Stoe, 2017) [47]. Kryštálové štruktúry meraných látok boli riešené pomocou programu OLEX2 využívajúceho SHELXT-2015 (na vnútorne fázovanie) a spresnenie pomocou programu SHELXL-2014 metódou najmenších štvorcov na F2. Pretože dosiaľ bolo vynaložené len veľmi málo úsilia na syntézu a použitie komplexov titánu ako chemoterapeutických činidiel, predstavuje to dôležitá oblasť nášho výskumu.
Klíčová slova:protirakovinová aktivita, titánový complex, salicylová kyselina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně