Jan 28, 2020   2:28 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Peter Herich, PhD.
Identification number: 8233
University e-mail: peter.herich [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Synthesis and characterization of selected complexes of transition elements with S,S- dithiolate ligands
Written by (author): Mgr. Peter Herich, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Opponent 1:prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Pavel Vojtíšek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza a charakterizácia vybraných komplexov prechodných prvkov s S,S-ligandami.
Summary:V priebehu môjho doktorandského štúdia som sa zameriaval na syntézu nových ditiolátových komplexov 3d prechodných prvkov s S, P, N- ligandami a ich charakterizáciu dostupnými technikami, hlavne röntgenoštruktúrnou analýzou. Moju prácu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť je zameraná na syntézu molekulových štvorcovoplanárnych ditiolátových komplexov niklu s bidentátnymi N-, P- a tridentátnymi P- ligandami a ich charakterizáciu priamymi a nepriamymi metódami. Ditiolátové komplexy sú zaujímavé z dôvodu širokého rozsahu technických aplikácií a biologických účinkov. Pretože v mnohých katalyzátoroch a biogénnych systémoch sú aktívne centrá práve v štvorcovo-planárnom usporiadaní koordinačného polyédra, boli naše vybrané vzorky (so štvorcovo-planárnym usporiadaním chromoforu) testované ako inhibítory acetylcholínesterázy a ako akcelerátory sírnej vulkanizácie kaučuku. Druhá časť práce je zameraná na syntézu iónových ditiolátových komplexov základného vzorca (MeP(Ph)3)+[M(bdtCl2)2]- kde (MeP(Ph)3)+ je vonkajší fosfóniový katión (M = Co, Ni, Cu) a bdtCl22- je ditiolátový ligand. Komplexy Ni a Cu boli pripravené v dvoch oxidačných stavoch, vzorca (MeP(Ph)3)n+[M(bdtCl2)2]n- kde n= 1, alebo 2, ktoré bolo možné separovať. Kobaltový komplex je veľmi citlivý na oxidáciu za normálnych podmienok sa komplex CoII nepodarilo pripraviť. Všetky komplexy boli čistené sériou kryštalizácií pričom sa kládol dôraz na prípravu vysokokvalitných kryštálov vhodných na röntgenoštruktúrnu analýzu. Tri komplexy v oxidačnom stave (III) sú izoštruktúrne a rovnaký jav je pozorovaný aj u dvoch komplexov v oxidačnom stave (II). Tieto kryštály boli použité na meranie difrakčných dát pre štúdium nábojových hustôt z dôvodu pochopenia ''non-innocent'' charakteru ditiolátových ligandov a predpovedania možných vlastností daných komplexov. Elektrónová štruktúra s následnou AIM analýzou ponúky detailnejšiu informáciu o povahe koordinačných väzieb v študovaných systémoch.
Key words:prechodné kovy, elektrónová hustota, substituované ditioláty, mono-kryštálová štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited