22. 10. 2020  6:27 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Peter Herich, PhD.
Identifikační číslo: 8233
Univerzitní e-mail: peter.herich [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

          Výuka
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Syntéza a charakterizácia vybraných komplexov prechodných prvkov s S,S-ligandami.
Autor:
Mgr. Peter Herich, PhD.
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Pavel Vojtíšek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Syntéza a charakterizácia vybraných komplexov prechodných prvkov s S,S-ligandami.
Abstrakt:
V priebehu môjho doktorandského štúdia som sa zameriaval na syntézu nových ditiolátových komplexov 3d prechodných prvkov s S, P, N- ligandami a ich charakterizáciu dostupnými technikami, hlavne röntgenoštruktúrnou analýzou. Moju prácu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť je zameraná na syntézu molekulových štvorcovoplanárnych ditiolátových komplexov niklu s bidentátnymi N-, P- a tridentátnymi P- ligandami a ich charakterizáciu priamymi a nepriamymi metódami. Ditiolátové komplexy sú zaujímavé z dôvodu širokého rozsahu technických aplikácií a biologických účinkov. Pretože v mnohých katalyzátoroch a biogénnych systémoch sú aktívne centrá práve v štvorcovo-planárnom usporiadaní koordinačného polyédra, boli naše vybrané vzorky (so štvorcovo-planárnym usporiadaním chromoforu) testované ako inhibítory acetylcholínesterázy a ako akcelerátory sírnej vulkanizácie kaučuku. Druhá časť práce je zameraná na syntézu iónových ditiolátových komplexov základného vzorca (MeP(Ph)3)+[M(bdtCl2)2]- kde (MeP(Ph)3)+ je vonkajší fosfóniový katión (M = Co, Ni, Cu) a bdtCl22- je ditiolátový ligand. Komplexy Ni a Cu boli pripravené v dvoch oxidačných stavoch, vzorca (MeP(Ph)3)n+[M(bdtCl2)2]n- kde n= 1, alebo 2, ktoré bolo možné separovať. Kobaltový komplex je veľmi citlivý na oxidáciu za normálnych podmienok sa komplex CoII nepodarilo pripraviť. Všetky komplexy boli čistené sériou kryštalizácií pričom sa kládol dôraz na prípravu vysokokvalitných kryštálov vhodných na röntgenoštruktúrnu analýzu. Tri komplexy v oxidačnom stave (III) sú izoštruktúrne a rovnaký jav je pozorovaný aj u dvoch komplexov v oxidačnom stave (II). Tieto kryštály boli použité na meranie difrakčných dát pre štúdium nábojových hustôt z dôvodu pochopenia ''non-innocent'' charakteru ditiolátových ligandov a predpovedania možných vlastností daných komplexov. Elektrónová štruktúra s následnou AIM analýzou ponúky detailnejšiu informáciu o povahe koordinačných väzieb v študovaných systémoch.
Klíčová slova:
prechodné kovy, elektrónová hustota, substituované ditioláty, mono-kryštálová štruktúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně