17. 1. 2020  14:41 Nataša
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Peter Herich, PhD.
Identifikačné číslo: 8233
Univerzitný e-mail: peter.herich [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Syntéza a charakterizácia vybraných komplexov prechodných prvkov s S,S-ligandami.
Autor: Mgr. Peter Herich, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Pavel Vojtíšek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Syntéza a charakterizácia vybraných komplexov prechodných prvkov s S,S-ligandami.
Abstrakt:V priebehu môjho doktorandského štúdia som sa zameriaval na syntézu nových ditiolátových komplexov 3d prechodných prvkov s S, P, N- ligandami a ich charakterizáciu dostupnými technikami, hlavne röntgenoštruktúrnou analýzou. Moju prácu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť je zameraná na syntézu molekulových štvorcovoplanárnych ditiolátových komplexov niklu s bidentátnymi N-, P- a tridentátnymi P- ligandami a ich charakterizáciu priamymi a nepriamymi metódami. Ditiolátové komplexy sú zaujímavé z dôvodu širokého rozsahu technických aplikácií a biologických účinkov. Pretože v mnohých katalyzátoroch a biogénnych systémoch sú aktívne centrá práve v štvorcovo-planárnom usporiadaní koordinačného polyédra, boli naše vybrané vzorky (so štvorcovo-planárnym usporiadaním chromoforu) testované ako inhibítory acetylcholínesterázy a ako akcelerátory sírnej vulkanizácie kaučuku. Druhá časť práce je zameraná na syntézu iónových ditiolátových komplexov základného vzorca (MeP(Ph)3)+[M(bdtCl2)2]- kde (MeP(Ph)3)+ je vonkajší fosfóniový katión (M = Co, Ni, Cu) a bdtCl22- je ditiolátový ligand. Komplexy Ni a Cu boli pripravené v dvoch oxidačných stavoch, vzorca (MeP(Ph)3)n+[M(bdtCl2)2]n- kde n= 1, alebo 2, ktoré bolo možné separovať. Kobaltový komplex je veľmi citlivý na oxidáciu za normálnych podmienok sa komplex CoII nepodarilo pripraviť. Všetky komplexy boli čistené sériou kryštalizácií pričom sa kládol dôraz na prípravu vysokokvalitných kryštálov vhodných na röntgenoštruktúrnu analýzu. Tri komplexy v oxidačnom stave (III) sú izoštruktúrne a rovnaký jav je pozorovaný aj u dvoch komplexov v oxidačnom stave (II). Tieto kryštály boli použité na meranie difrakčných dát pre štúdium nábojových hustôt z dôvodu pochopenia ''non-innocent'' charakteru ditiolátových ligandov a predpovedania možných vlastností daných komplexov. Elektrónová štruktúra s následnou AIM analýzou ponúky detailnejšiu informáciu o povahe koordinačných väzieb v študovaných systémoch.
Kľúčové slová:prechodné kovy, elektrónová hustota, substituované ditioláty, mono-kryštálová štruktúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene