Jul 16, 2019   4:27 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Identification number: 8245
University e-mail: lucia.messingerova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The role of ABC transporters in reducing the effect of cytotoxic agents in leukemia cells
Written by (author): Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Opponent 1:RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Opponent 2:Ing. Július Brtko, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Funkcie ABC transporterov pri znižovaní účinku cytotoxických látok na leukemických bunkách.
Summary:Myelodysplastický syndróm (MDS) je klonálne ochorenie kmeňových buniek, ktoré je charakterizované neefektívnou diferenciáciou hematopooetických progenitorových buniek, dyspláziou kostnej drene, genetickou nestabilitoiu a zvýšeným rizikom transformácie na akútnu leukémiu. Na liečbu MDS sa používajú aj imunomodulačné liečivo lenalidomid (LEN) a hypometylačné činidlá 5-azacytidín (AZA), 5-aza-2'-deoxyazacytidín (DAC). Dlhodobá kultivácia bunkových línii SKM-1 a MOLM 13 s lenalidomidom a , 5-azacytidínom viedla k vzniku rezistentných sublínii SKM LEN R, MOLM LEN R, SKM AZA R, MOLM AZA R so zníženou citlivosťou na LEN, resp. AZA. Lenalidomid a azacytidín nepredstavujú substráty P-gp napriek tomu sme pozorovali indukciuvexpresie/efluxnú aktivitu P-gp bunkových líniách SKM AZA R, MOLM AZA R, SKM LEN R, ktorá viedla ku cross rezistencii na vinkristín. Pozorovali sme zníženú expresiu NFkappa B a antiapoptotického proteínu Bcl-2 a zároveň zvýšenú expresiu proapoptotických proteínov Bax a p53 v SKM AZA R a MOLM AZA R v porovnaní so senzitívnymi líniami. V SKM AZA R MOLM AZA R a SKM LEN R sme pozorovali zvýšenie celkovej aktivity GST meranej pomocou substrátu CDNB. Sledovali sme tež expresiu 8 miRNA v bunkovej línii HL 60 a DAC rezistentnej sublínii HL 60 R. Medzi senzitívnou a rezistentnou variantou buniek sme rozdielnu expresiu pozorovali pre miRNA 494. V práci sme sledovali zmeny v LDH, metaloproteinázach, hladinách kalnexínu a tioredoxínu, ako aj ABC transportérov u 13 pacientov (8 žien, 5 mužov) s MDS 5q- syndrómom. Zaznamenali sme zvýšené aktivity LDH a MMP-9 v krvnej plazme pacientov v porovnaní so zdravými kontrolami. Pozorované parametre boli počas liečby lenalidomidom stabilizované na kontrolné hodnoty. Podobný trend sme zaznamenali aj v obsahu tioredoxínu a kalnexínu v krvnej plazme. PBMC pacientov s 5q- synrómom nevykazovali detegovateľnú hladinu transkriptu P-gp pred/ po liečbe lenalidomidom. U troch pacientov pred liečbou LEN sme pozorovali dekegovatľné hladiny transkriptu MRP-1. Počas liečby lenalididom bola hladina expresie MRP-1 u týchto pacientov znížená. U jedného pacienta bola zaznamenaná expresia MRP-1 až po niekoľkých cykloch liečby lenalidomidom, hoci pred liečbou táto expresia nebola pozorovaná. U ostatných pacientov sme expresiu MRP-1 nezaznamenali.
Key words:MDS, 5-azacytidín, lenalidomid, 5-aza-2´-deoxyazacytidín, ABC transportéry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited