Jan 19, 2020   5:08 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Peter Škrak
Identification number: 86036
University e-mail: xskrak [at] stuba.sk
 
2511T11  Information Security I-IB2
FIIT I-IB2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Penetration testing of WLAN
Written by (author): Bc. Peter Škrak
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Opponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Penetračné testovanie WLAN
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na penetračné testovanie WLAN sietí. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje analýzu. Analýza sa zameriava na teoretickú časť, ktorá na začiatku stručne opisuje štandard 802.11 a faktory vplývajúce na bezpečnosť WLAN sietí. Značná časť analýzy popisuje protokoly, ktoré zabezpečujú bezpečnosť WLAN sietí. Pri týchto protokoloch je analyzovaný princíp zabezpečenia, definované sú aj potenciálne hrozby a útoky na dané zabezpečenia. Záverečná časť analýzy popisuje voľne šíriteľné nástroje, ktoré sa v dnešnej dobe používajú na penetračné testovanie. Ďalšia časť opisuje návrh riešenia jednoduchého penetračného nástroja, ktorý bude realizovať testovanie automaticky a vytvorí záznam o testovaní. Po návrhu nasleduje implementačná časť, ktorá sa venuje vytvoreniu jednotlivých častí celého nástroja. Nástroj bude ovládaný cez grafické rozhranie používateľom. Za implementáciou nasleduje kapitola, ktorá sa venuje overeniu funkčnosti vytvoreného nástroja. V záverečnej časti dokumentu je zhodnotenie práce, kde uvádzam implementačné problémy a možnosti ďalšieho rozvoja. Na konci práce je zoznam použitej literatúry a prílohy.
Key words:Wi-Fi, testovanie, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited