Oct 22, 2020   4:40 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Gömöry
Identification number: 86640
University e-mail: xgomory [at] stuba.sk
 
2621T17  Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry I-AICHP
FCFT I-AICHP den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 22

     Graduate
     
Final thesis          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Increasing number of methicillin resistant staphylococci in Slovakia
Written by (author): Bc. Martin Gömöry
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Summary:Staphylococcus aureus je významný ľudský patogén, ktorý spôsobuje ochorenia kože a dýchacej sústavy. Problémom je častý výskyt kmeňov, ktoré sú rezistentné voči protistafylokokovým penicilínom, ako meticilín. Rezistencia je spôsobená zmenou väzbového miesta na tzv. penicilín viažucich proteínoch, ktoré sú súčasťou enzýmu transpeptidáza, jedného z enzýmov zodpovedných za syntézu bunkovej steny. Gén mecA, zodpovedný za syntézu pozmenených proteínov, je prenášaný na mobilnom genetickom elemente, nazývanom SCCmec. V práci sme sa zamerali na identifikáciu veterinárnych izolátov na selektívnych živných médiách a metódou MALDI-TOF, určenie citlivosti izolátov na cefoxitín difúznou metódou a následné stanovenie MIC pre rôzne antibiotiká mikrodilučnou metódou. Na úrovni druhu sme identifikovali 90,7% izolátov, dominantné zastúpenie mali S. aureus a S. paraintermedius. Rezistenciu voči cefoxitínu vykazovalo 15,5% izolátov, u ktorých bola následne stanovená citlivosť aj na ďalšie antibiotiká mikrodilučnou metódou. Výsledky mikrodilučnej metódy potvrdili rezistenciu voči cefoxitínu u 62,5% izolátov. Žiaden izolát nebol rezistentný voči všetkým testovaným antibiotikám. Prítomnosť mecA génu sme dokazovali PCR metódou, pozitívny výsledok sme získali u 5 izolátov.
Key words:
mecA, PCR , MRSA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited