Jul 6, 2020   9:39 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Roman Fialka
Identification number: 86692
University e-mail: xfialka [at] stuba.sk
 
1420R16  Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials B-CHEMAT
FCFT B-CHEMAT den [term 8, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 8th semester of study
Study group no.: 52

     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - composites properties at high temperatures
Written by (author):
Roman Fialka
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Opponent:
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá modifikáciou hydroxyapatitu (HAp) vysokoteplotným spracovaním a účinkom prísad tvoriacich biosklo pri štúdiu výsledných anorganických fáz a chemických vlastností vzniknutého materiálu pre jeho využitie ako vhodného biomateriálu kostných náhrad tvarovateľných pomocou 3D tlače. V teoretickej časti sú zosumarizované súčasné znalosti o štruktúre hydroxyapatitu, jeho vysokoteplotnom správaní, produktoch jeho rozpadu, ich vlastnostiach a aplikáciách. Zároveň obsahuje informácie o dopovaní HAp inými prvkami a tvorbe bioskiel. Spomenuté sú aj základné princípy 3D tlače pomocou FDM metódy. Cieľom práce bolo pripraviť sériu vzoriek z čistého hydroxyapatitu s prísadou zložiek tvoriacich biosklo. Komerčne dostupný práškový hydroxyapatit sa zhomogenizoval s požadovanými zložkami bioskla v daných pomeroch a výsledných materiál bol lisovaný do tabliet pre ďalšie spracovanie a charakterizáciu. Tie sa potom sintrovali pri teplotách 1100 – 1300 °C. Chemická štruktúra výsledného produktu sa skúmala pomocou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou a Röntgenovou práškovou difrakčnou analýzou. Mikroštruktúra a vplyv teploty bol študovaný rastrovacím elektrónovým mikroskopom a zmeny v objemovej hmotnosti boli zistené Archimedovou metódou. V závere sú zhrnuté výsledky, z ktorých vyplýva, že vznik bioskla prispieva k premene HAp na fosforečnan vápenatý, ktorý je žiadúci v klinických aplikáciach vďaka jeho osteokonduktivite. Zároveň sa dokázalo, že teplota sintrovania a biosklo majú vplyv na porozitu výsledných produktov, čo sa dá kontrolovať vhodne zvolenými parametrami.
Key words:
hydroxyapatit, vysokoteplotné spracovanie, FDM, HAp, biosklo, modelovanie depozíciou taveniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited