Sep 21, 2019   3:00 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Anna Šulianová
Identification number: 86756
University e-mail: xsulianova [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-ANACH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
analytická chémia, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 51

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of the Analytical Method for the Determination of Selected Organic Pollutants
Written by (author): Bc. Anna Šulianová
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Zichová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj analytickej metódy na stanovenie vybraných organických polutantov
Summary:V súčasnosti sa polybrómovaným difenyléterom (PBDE) venuje osobitná pozornosť kvôli ich všadeprítomnosti a ich akumulačnej schopnosti v životnom prostredí, ako aj ich nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a zvieratá. V prvej časti bakalárskej práce sa venovalo skúmaniu základných informácií o PBDE, mechanizme ich účinku, zostaveniu literárnej rešerše z oblasti úpravy vzorky a stanovenia PBDE v enviromentálnej, biologickej a potravinovej matrici či zhrnutiu základných informácií o dávkovacích systémoch v plynovej chromatografii. Následne sa vybrali PBDE na ich stanovenie plynovou chromatografiou s hmotnostným detektorom a zvolili sa vhodné experimentálne podmienky. Prešetril sa lineárny rozsah a zistili sa príslušné LOD a LOQ. V záverečnej časti sa zhodnotili namerané výsledky.
Key words:PBDE, GC-MS, PTV, úprava vzorky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited