Sep 17, 2019   2:16 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ivana Cagáňová
Identification number: 86829
University e-mail: xcaganovai [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Regeneration of an extraction solvent used in extraction distillation
Written by (author): Bc. Ivana Cagáňová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Molnár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá simuláciou separácie modelovej zmesi pričom následná regenerácia extrakčného rozpúšťadla sa uskutočňuje rôznymi separačnými postupmi, pomocou rektifikácie a v odparke. Za modelovú zmes bol použitý 2-butanón a etanol a ako extrakčné rozpúšťadlo sme zvolili iónovú kvapalinu [emim][dep]. Cieľom práce bol návrh separačnej linky na rozdelenie 10 kmol/h suroviny pomocou extrakčného rozpúšťadla a následnú regeneráciu extrakčného rozpúšťadla s dosiahnutím 95% čistoty extrakčného rozpúšťadla. Zostavením materiálových bilancií, pre jednotlivé kolóny (extrakčná destilačná kolóna, regeneračná kolóna) a odparku, získame sústavu nelineárnych algebrických rovníc, ktorých riešením je teplotný a koncentračný profil zložiek delenej zmesi v destilačnej kolóne. Obraz o nákladoch na prevádzku získame riešením rovníc entalpickej bilancie. Prevádzkové a investičné náklady spolu predstavujú celkové náklady.na výrobu. Porovnaním nákladov jednotlivých separačných liniek vieme vybrať ekonomicky výhodnejší postup separácie modelovej zmesi.
Key words:extrakčné rozpúšťadlo, destilácia, ekonomika procesov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited