Nov 22, 2019   4:12 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Vsevolod Piddenezhnyy
Identification number: 87029
University e-mail: xpiddenezhnyy [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 06

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characteristics and Applications of Oil from Seeds of Carica Papaya (Carica Papaya Linn)
Written by (author): Bc. Vsevolod Piddenezhnyy
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.)
Summary:Bakalárka práca je zameraná na literárnu rešerš charakteristík a využitia oleja zo semien papáje melónovej (Carica Papaya Linn). V literárnej rešerši sme zhrnuli aj doterajšie poznatky o papáji ako rastline. V experimentálnej časti sa bakalárska práca zameriava na zhodnotenie percentuálneho zastúpenia oleja získaného zo semien papáje, ktorý sme získali pomocou extrakcie petroléterom a následnej extrakcie šrotov metanolom. Z percentuálneho vyhodnotenia získaných olejov z dvoch vzoriek sme zistili, že papájový olej tvorí takmer 1/3 celkového obsahu papájových semien. Čiastkovým cieľom bolo stanovenie vybraných fyzikálno-chemických vlastnosti a ich porovnanie z predchádzajúcimi štúdiami. Stanovovali sme čistotu získaného oleja, vykonal sa skríning obsahových látok oleja a refraktometricky sa zmeral jeho index lomu. Z profilu mastných kyselín sme zistili, že v papájovom oleji je najviac zastúpená kyselina olejová, za ňou nasledovali palmitová a linolová, avšak ich obsah bol v našich vzorkách výrazne odlišný. Nami získane hodnoty a informácie v literárnej rešerši naznačujú, že papájový olej má potenciál byť jedlým olejom, avšak v dnešnej dobe nie je zaradený medzi požívateľne oleje. Preto navrhujeme ďalšie výskumy.
Key words:papájový olej, Carica Papaya Linn, profil mastných kyselín, extrakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited