Oct 26, 2020   9:12 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Natália Harnócová
Identification number: 87131
University e-mail: xharnocova [at] stuba.sk
 
3514T00  Spatial Planning I-SP
IM I-SP den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study

Contacts
     
Graduate     Final thesis          Placements
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Stupava
Written by (author): Bc. Natália Harnócová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Stupava (PRO a ZaDÚP)
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je aktualizácia daných strategických a rozvojových dokumentov vypracovaných pre obec Stupava v kontexte smart city. Smart city sa zaoberá aktuálnou problematikou miest, pričom kladie dôraz na ich udržateľnosť. Okrem zavádzania ekologických princípov do fungovania mesta poukazuje aj na potrebu transparentného riadenia mesta prostredníctvom účinného participovania obyvateľstva pri dôležitých zmenách, ktoré sa v meste dejú. Práca je zložená z troch častí. Prvá časť, sa zaoberá aktualizáciou programu rozvoja obce Stupava, kde sú definované údaje o území na základe čoho sú určené oblasti, ktoré treba zlepšiť a následne cez strategickú časť prostredníctvom vízie, navrhnuté adekvátne opatrenia na ich vyriešenie. Súčasťou dokumentu je aj finančný plán pre dané programovacie obdobie, či vytvorenie inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie. Druhá časť práce sa zaoberá zmenami a doplnkami územného plánu obce Stupava, kde sa premieta vízia z programu rozvoja obce Stupava do územia, čím určuje jeho následné, budúce, funkčné a priestorové usporiadanie. Posledná časť práce obsahuje grafické výstupy zmien a doplnkov územného plánu mesta Stupava.
Key words:
územný plán obce Stupava, program rozvoja obce Stupava, zmeny a doplnky, smart city

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited