Aug 21, 2019   3:55 p.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Identification number: 876
University e-mail: juraj.janak [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Blažej Bucha, PhD.
Modelovanie tiažového poľa pomocou sférických radiálnych bázových funkcií
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Burgan
Vybudovanie databázy astronomicko-gravimetrických zvislicových odchýlok pre účely testovania modelov kvázigeoidu
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Čuraj
Lokalizácia problematických oblastí v globálnom modeli tiažového poľa Zeme EGM2008
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Čuraj
Súčasné trendy v určovaní presného geoidu
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kristína Daňová
Modelovanie georeliéfu v prostredí GIS
July 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Dufalová
Analýza presnosti globálnych geopotenciálnych modelov aktuálnych družicových misií a nové možnosti ich aplikácie
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Ďuríčková, PhD.
Modelovanie gravitačného účinku reziduálneho terénneho modelu
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ďuríčková, PhD.
Problematika výpočtu stredných hodnôt topografických efektov
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Ďuríčková, PhD.
Solution to topographic effect problems in spherical approximation
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Gajdošík
Porovnanie vybraných softvérov vhodných na vizualizáciu tiažového poľa Zeme
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Linda Gálová, PhD.
Geoinformačná podpora manažmentu protipovodňovej ochrany
June 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Gírethová
Aplikácia metódy konečných prvkov na spresnenie modelu tiažového poľa
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Hábel, PhD.
Analýza a interpretácia mikrogravimetrických meraní v oblasti Čachtickej jaskyne
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Branislav Hábel, PhD.
Analýza dlhodobých meraní supravodivým gravimetrom
September 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Herceg
Metodika spracovania absolútnych gravimetrických meraní
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavol Hutník
Príprava na využitie produktov družicovej misie GOCE
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Imrišek
Monitoring of atmospheric water vapour variability in multi-GNSS constellation
August 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Jančovič
Testovanie prvkov gravitačného tenzora meraných družicou GOCE
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Javorková
Transformácie dvojrozmerných súradnicových systémov
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Javorková
Výpočet a analýza tiažového zrýchlenia z absolútnych gravimetrických meraní
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lucia Kadlecová
Topografické hmoty a ich účinok na tiažové pole Zeme
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslava Kellnerová
Zhodnotenie prínosu družicovej misie GOCE
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Korekáčová
Monitoring of water storage decay in selected regions using global gravity models of satelite missions GRACE and GRACE-FO
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Korekáčová
Redukcie geodetických meraní súvisiace s tiažovým poľom Zeme
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Kováčik
Analysis of gravity change in polar regions using data products of satelite mission GRACE
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Krivosudská
Globálne modely tiažového poľa Zeme a ich aplikácie
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Krivosudská
Porovnanie metód určovania zvislicových odchýlok
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kšenžigh
Konverzia vybraných formátov dát používaných v geodézii a v geoinformatike
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Miroslava Majkráková
Determination of physical heights in the territory of Slovakia
March 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Milan Muňko
Využitie metód strojového učenia a pokročilej dátovej analýzy v geografických informačných systémoch
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Paľáková
Analýza účinku hustoty topografických hmôt na modelovanie topografických efektov
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Paulík
Oprava digitálneho modelu SRTM3 o výšku lesného porastu
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ivan Paulis
Analýza variácie denných rýchlostí rotácie Zeme
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ivan Paulis
Analýza variácie denných rýchlostí rotácie Zeme
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Robert Peschl
Analýza neurčitých časovo - priestorových dát
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Daniela Piačková
Modelovanie tiažového poľa topografických hmôt pomocou spektrálnych metód
May 2021Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Piačková
Prínos družicovej altimetrie k rozvoju geovedných disciplín
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Využitie družicovej gradientometrie pri riešení geodetických okrajových úloh
July 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Portašík
Efektívny výpočet gravitačného účinku vzdialených topografických hmôt
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Portašík
Modelovanie topografických efektov v prostredí Matlab
May 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Rybár
Redukcia terestrických meraní na dvojosový elipsoid
June 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Sedlák
Analýza vybraných údajov meraných družicou GOCE
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Slovík
Modelovanie tiažového poľa s využitím družicových gradiometrických meraní
May 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Slovík
Testovanie vnútornej a vonkajšej presnosti relatívneho gravimetrického merania
June 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominik Sova
Analysis of gravity time variations based on GRACE mission data products
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Suľová
Vplyv voľby približných parametrov pri nelineárnych určujúcich rovniciach
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Šturc
Skúmanie gravitačného potenciálu a jeho derivácií pre jednoduché objekty
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Varga
Pokračovanie mikrogravimetrického prieskumu v okolí Čachtickej jaskyne
May 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress