Aug 22, 2019   5:10 a.m. Tichomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Identification number: 876
University e-mail: juraj.janak [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Perspectives of satellite gradiometry in terms of regional gravity field modelling
Written by (author): prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Perspektívy družicovej gradiometrie z pohľadu regionálnych modelov tiažového poľa
Summary:Téma tejto dizertačnej práce patrí do oblasti fyzikálnej geodézie. Práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá časť je venovaná definícii a kategorizácii veličín využívaných vo fyzikálnej geodézii, ktoré sú rozdelené do troch kategórií: priamo merané veličiny, veličiny priamo odvodené z meraných veličín a určované veličiny. Určované veličiny vo fyzikálnej geodézii sú zvyčajne spojené s meranými veličinami pomocou integrálnych rovníc, takže proces získania neznámej veličiny je možné nazvať integrálna transformácia. Na záver prvej časti je uvedený graf vyjadrujúci kategorizáciu a prepojenia medzi meranými a určovanými veličinami. Druhá časť práce sa zaoberá dvoma vybranými integrálnymi transformáciami: známou a často používanou Stokesovou integrálnou transformáciou a menej známou a nedávno odvodenou integrálnou transformáciou medzi anomáliami tiažového zrýchlenia a poruchovým tiažovým tenzorom. Pri každej z týchto transformácií je v práci uvedené matematické odvodenie, stručná analýza integrálneho jadra a praktické aspekty. Pri jednej z integrálnych transformácií je spomenutá možnosť inverznej integrálnej transformácie. Pokým prvé dve časti práce sú prevažne teoretického charakteru, tretia časť má viac experimentálny charakter. Po stručnom úvode európskej družicovej misie GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) je v práci navrhnutá nová metóda spresnenia regionálneho tiažového poľa. Družicová misia GOCE je prvou gradiometrickou misiou v histórii a vzhľadom na veľmi nízku dráhu a veľmi presný gradiometer je výzvou a nádejou pre veľkú časť geo-vednej komunity. Nová metóda spresnenia tiažového poľa navrhnutá v práci je založená na kombinácii družicových a pozemných meraní pomocou jednej okrajovej úlohy riešenej numerickou metódou konečných prvkov. Počas prípravy okrajových podmienok z družicových údajov je potrebné, aby tieto boli opravené pomocou topograficko-izostatickej opravy a potom transformované na anomálie tiažového zrýchlenia a pokračované nadol riešením inverznej integrálnej transformácie. Tieto procesy sú v práci teoreticky popísane a prakticky dokumentované experimentálnymi výsledkami.
Key words:Družicová gradiometria, integrálna transformácia, fyzikálna geodézia

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited