Oct 18, 2019   6:00 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Ing. Michal Zahorec
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:ZAHOREC, Michal: Bytový dom [bakalárska práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná Fakulta, Katedra Technológie Stavieb. Vedúci práce doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.). Bratislava: SvF STU, 2016, 45 str. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť stropné debnenie pre daný objekt, taktiež vypracovať časť projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a vypracovať projekt organizácie výstavby. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole sa zaoberáme projektom organizácie výstavby, v druhej technologickým predpisom pre konkrétny typ debnenia, v tretej konštrukciami pozemných stavieb a vo štvrtej statikou. Výsledkom riešenia danej práce sú technické výkresy na zhotovenie debnenia, projektová dokumentácia pre daný bytový dom, situácia pre projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu.
Key words:Bytový dom, Debnenie stropu, Debnenie klenieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited