Oct 21, 2019   4:52 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of construction and technological preparation for the construction of housing complex STEIN 2 - Stage 1, Bratislava
Written by (author): Ing. Tomáš Pribula
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový komplex STEIN 2 - 1. etapa, Bratislava
Summary:Hlavným cieľom vypracovania mojej diplomovej práce bolo, nájdenie čo najefektívnejšieho spôsobu zrealizovania výstavby bytového komplexu STEIN 2, nachádzajúceho sa v Bratislave. Toto riešenie malo byť čo najefektívnejšie zo stavebno-technologického hľadiska. Preto aby som splnil všetky kritéria k správnemu vyriešeniu tejto problematiky, bolo mojou prvoradou úlohou získanie podkladov k realizácii tejto stavby. Na základe poskytnutej celej PD aj vrátene výkazu výmer, od stavebnej firmy YIT Reding a.s., so sídlom na Račianskej ulici č153 v Bratislave, som mohol následne rozpracovať záverečnú prácu. Rozsah tejto práce zahŕňal vypracovanie textovej a výkresovej časti. Výkresová časť diplomovej práce zahŕňala výkresy situácie zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a hrubú stavbu, variantný návrh montážnych prostriedkov, časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogramu, návrh ochrany stien stavebnej jamy tryskovou injektážou vo forme plagátu. Textová časť diplomovej práce bola rozsiahle rozpracovaná do troch kapitol. V prvej kapitole sa nachádza technická správa k zariadeniu staveniska. Druhá kapitola je zameraná na časový plán výstavby bytového komplexu STEIN2. V poslednej časti som mal za úlohu rozpracovať najvhodnejšiu alternatívu stabilizácie stien stavebnej jamy tejto stavby.
Key words:Časový plán, STEIN2, Trysková injektáž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited