Oct 19, 2019   11:32 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Staromestská Offices, Bratislava
Written by (author): Ing. Nadežda Kasperová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Staromestská Offices, Bratislava
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať stavebno-technologický projekt pre Polyfunkčný objekt Staromestská offices. Projekt obsahuje zariadenie staveniska, časový plán výstavby a návrh riešenia ochrany svahov stavebnej jamy. Kapitolu - Zariadenie staveniska tvorí technická správa, ktorá zahŕňa charakteristiku stavby, charakteristiku staveniska, postup výstavby, koncepciu zariadenia staveniska, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu bezpečnosť. Súčasťou kapitoly sú výkresy situácie zariadenia staveniska pre spodnú stavbu, hrubú stavbu a variantného návrhu montážnych prostriedkov. Časový plán a histogram pracovníkov je riešený v grafickej podobe, v texte sa nachádza komentár k časovému plánu a tabuľky s agregovanými položkami. Môj špecifický problém predstavuje návrh riešenia ochrany svahov stavebnej jamy pomocou podzemných stien. V tejto kapitole som spracovala technologický predpis vrátane grafickej interpretácie.
Key words:podzemná stena, pažiaca suspenzia, lanové kotvy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited