Oct 19, 2019   11:31 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of construction and technological preparation for the construction of "Belaria residential complex, Koliba, Bratislava"
Written by (author): Ing. Erika Klemová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex Belaria, Koliba, Bratislava"
Summary:V mojej diplomovej práci sa zaoberám vypracovaním stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Obytný komplex Belaria Koliba. Obsahuje tri základné kapitoly: projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a technologický predpis vyhotovenia protiradónovej ochrany. Prvá kapitola obsahuje technickú správu. Tá zahŕňa identifikačné údaje o stavbe, charakteristiku stavby, postup výstavby, koncepciu zariadenia staveniska, ochranu životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu staveniska. V druhej kapitole je vypracovaný komentár k časovému plánu a tabuľky s agregovanými položkami. Histogram pracovníkov a časový plán je vyriešený v grafickej podobe. V tretej kapitole sa nachádza špecifický problému, a to protiradónová ochrana. Spracovaný je tu technologický predpis pre vyhotovenie protiradónovej hydroizolácie spodnej stavby.
Key words:hydroizolácie, obytný komplex, Protiradónová ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited