Oct 15, 2019   1:43 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of the construction and technological preparation for the construction of the "Fuxova Residential House, Bratislava, Petržalka"
Written by (author): Ing. Patrícia Škrabalová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom Fuxova, Bratislava, Petržalka"
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno – technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom Fuxova, Bratislava, Petržalka." Táto práca sa skladá z troch hlavných kapitol, ktoré tvoria textovú a výkresovú časť. V prvej kapitole som sa venovala Projektu zariadenia staveniska, ku ktorému som vypracovala komplexnú technickú správu s ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Výkresovú časť tejto kapitoly tvorí situácia zariadenia staveniska pre etapu hrubej stavby, situácia zariadenia staveniska pre dokončovacie práce a variantný návrh montážnych prostriedkov. Druhá kapitola je vypracovaná v podobe Časového plánu výstavby, vo forme harmonogramu a histogramu pracovníkov. V textovej časti som analyzovala výpočty, podľa ktorých som postupovala pri vypracovaní harmonogramu a histogramu pracovníkov. V tretej kapitole som sa zaoberala technologickým predpisom pre výrobu priemyselnej podlahy.
Key words:bytový dom , projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby, priemyselná podlaha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited