Oct 21, 2019   5:09 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project: Multifunctional complex MATADOR, Kopčianska street, Bratislava
Written by (author): Ing. Martin Kosák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný komplex MATADOR, Kopčianska ul., Bratislava
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť stavebno-technologickú prípravu pre stavbu polyfunkčného komplexu Matador, ktorý sa bude nachádzať na Kopčianskej ulici v Petržalke. Diplomová práca pozostáva z troch nosných častí. Prvou je projekt zariadenia staveniska, ktorý sa skladá z textovej a výkresovej časti. V textovej časti je obsiahnutá charakteristika stavby, staveniska, objektová skladba, bližšia špecifikácia stavby, koncepcia postupu výstavby a popis objektov zariadenia staveniska. V textovej časti je spracovaná aj ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia. Vo výkresovej časti je obsiahnuté zariadenie staveniska pre dve etapy a to pre hrubú stavbu a spodnú hrubú stavbu. Druhá časť je zameraná na časový plán výstavby polyfunkčného komplexu matador. Časový plán som vyhotovil v programe Microsoft Project. Nachádzajú sa v ňom jednotlivé činnosti, ktoré sú zadefinované časom výstavby, počtom nasadených pracovníkov a majú určené poradie. V tretej časti je spracovaný špecifický problém, ktorým je technologický predpis pre búracie práce. Tento predpis je zameraný na koncepciu postupu búracích prác, na nakladanie z odpadmi vzniknutými počas búracích prác a s ich zhodnotením na stavbe.
Key words:Nakladanie s odpadom, Časový plán, Demolácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited