Oct 16, 2019   7:55 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Building house
Written by (author): Ing. Lenka Ondrášová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom Zadunajská ul. Bratislava
Summary:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie Projektu organizácie výstavby pre stavebný objekt -- Bytový dom Zadunajská so zameraním na hrubú stavbu. Projekt organizácie výstavby zahrňuje technickú správu, časový plán realizácie hrubej stavby a situáciu.Stručná technická správa zahŕňa všetky základné informácie o navrhovanom objekte. Časový plán je tvorený technologickým normálom s jednotlivámi položkami ,histogramom pracovíkov a harmonogramom nasadenia stavebnej mechanizácie. Ako podklad ku spracovaniu POV som použila realizačný projekt, ktorý som spracovala v rámci Ateliérovej tvorby. Situácia POV obsahuje jestvujúci stav na stavenisku, navrhovaný stav a zariadenia. Cieľom POV je plynulá a kvalitná výstavba bytového domu. Druhá časť bakalárskej práce pozostáva z technologického predpisu pre vyhotovenie železobetónového stropu na všetkých typických podlažiach môjho projektu. Zahŕňa potrebný materáil, pripravenosť pracoviska ,pripravenosť stavebných konštrukcií a samotný postup od debnenia cez vystužovanie a betonáž až po oddebňovanie konštrukcie. Prílohou k technologickému predpisu bude kontrolný a skúšobný plán a výkres debnenia . V časti KPS som riešila pôdorys typického podlažia, priečny rez celým objektom ,výkres pôdorysu a rezov základových pásov a pohľady,ktoré dodávajú celkový pohľad bytového domu. ča
Key words:technologický predpis, POV, časový plán

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited