Oct 19, 2019   11:35 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Purposebuilt housing unit hous
Written by (author): Ing. Maroš Kováč
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Peter Briatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Súhrn: Témou bakalárskej práce je príprava realizácie výstavby bytového domu. Jej obsahom je projekt organizácie výstavby (POV), situácia k projektu organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby a osobitnou súčasťou je technologický predpis pre realizáciu stropných monolitických betónových konštrukcií. Dôležitosť projektu organizácie výstavby si uvedomujú všetci účastníci stavebného konania i výstavby. Stavebný úrad sa v tomto dokumente v stručnej forme oboznamuje s celým postupom výstavby, ktorý neskôr posudzuje. Projekt organizácie výstavby rieši zariadenie staveniska, postupnosť dovozu materiálu z hľadiska kapacity a obsadenosti plochy staveniska, použitie potrebných mechanizmov, napojenia na inžinierske siete, návrh rozmiestnenia sociálnych a hygienických zariadení. Ďalej zabezpečuje ochranu životného prostredia lepším dozorom na vopred naplánované procesy stavby. Výsledkom projektu organizácie výstavby je situácia k POV v mierke 1:200.Časový plán výstavby informuje o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby. Je to samostatný dokument vypracovaný na požiadanie stavebníka alebo stavebného úradu ku stavebnému konaniu. Poskytuje nám reálny obraz o postupe a objeme výroby v danom čase, o množstve pracovníkov v danom zábere a použitie nasadených mechanizmov. Aj vďaka bakalárskej práci vidíme dôležitosť príprav pred realizáciou výstavby objektov a stavieb.
Key words:Polyfunkčný, bytový, dom


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited