Oct 21, 2019   4:59 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The creation of schedules and time-spaces conflicts modelling.
Written by (author): Ing. Roman Skácel, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba časových plánov a modelovanie časopriestorových konfliktov
Summary:Pre každú úspešnú realizáciu stavebného diela je nevyhnutná dobrá stavebno-technologická príprava ktorej neodmysliteľnou súčasťou je časový plán výstavby. Stavba je však zložitým organizmom a je ovplyvňovaná rôznymi náhodnými javmi a udalosťami. Z tohto dôvodu sa stáva časový plán neaktuálny už po veľmi krátkej dobe a je nutná jeho aktualizácia. Pri samotnej tvorbe ako aj aktualizácii časového plánu je dôležité poznať súbor vstupných údajov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú samotnú realizovateľnosť jednotlivých činností na stavbe. Medzi základné atribúty požadované každou činnosťou patrí potreba priestoru. V prípade viacerých požiadaviek na plochu však dochádza k preťaženiu priestoru a vznikajú tak časopriestorové konflikty, ktoré v mnohých prípadoch znamenajú zníženie produktivity a následné predĺženie lehoty výstavby. Hlavným zámerom dizertačnej práce je navrhnúť spôsob tvorby časového plánu, ktorý by zohľadňoval časopriestorové požiadavky činností počas realizácie stavby. Potreba priestoru je neodmysliteľnou podmienkou na realizáciu akejkoľvek činnosti, zvlášť, keď sa jedná o oblasti s vysokou prácnosťou medzi ktoré stavebné činnosti rozhodne patria.
Key words:časové plánovanie, časopriestorové konflikty, plán plôch

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited