Oct 15, 2019   12:01 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of building and construction technology training
Written by (author): Ing. Peter Hopjak
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný komplex, RAČANY BIANCO, I. etapa
Summary:Príprava stavby po stavebnej ako aj technologickej stránke je dôležitou súčasťou každého procesu výstavby. Ovplyvňuje kvalitatívne i finančné faktory realizovaného objektu. Táto diplomová práca je zameraná práve na spracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby, počnúc organizáciou staveniskovej prevádzky, zariadením staveniska v dvoch dôležitých etapách až po vypracovanie časového plánu výstavby predmetného polyfunkčného komplexu. Osobitná pozornosť je v práci venovaná riešeniu špecifického problému neprekročenia zákonom povolenej ekvivalentnej hladiny hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí. Výsledkom riešenia je výpočet ako aj návrh opatrení na ochranu proti nadmernému hluku pri výstavbe. Súčasne sa práca zaoberá konštrukčným riešením stavby v jednej z dvoch technických správ. Druhá technická správa pojednáva o zariadení staveniska. Diplomová práca je spracovaná na základe použitých podkladov z projektovej dokumentácie k danej stavbe.
Key words:zariadenie staveniska, stavebno-technologická príprava, hluk

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited