Oct 16, 2019   9:04 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of building and construction technology training Dwelling house Dubrava, Bratislava
Written by (author): Ing. Tomáš Kubík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Bytový dom Dúbravia, Bratislava
Summary:Slovenské stavebníctvo trvale patrí medzi základné piliere slovenskej ekonomiky. Patrí medzi odvetvia nášho hospodárstva s najväčším podielom na zamestnanosti. Hospodárska kríza výrazne zasiahla odvetvie stavebníctva. Dôsledky krízy sa plne prejavili v pozastavení množstva pripravovaných projektov, čo sa odzrkadlilo v nedostatku pracovných príležitostí pre stavebné spoločnosti. Sú nútené reagovať na vývoj na stavebnom trhu znižovaním stavu pracovníkov a hľadaním riešení udržať sa na stavebnom trhu. Uvedená situácia je často zneužívaná investormi s ich tlakom na nižšiu cenu a lehotu výstavby za dodržania kvality stavebného diela. Tým je potrebné sústrediť sa hlavne na dôkladnú prípravu realizácie stavebného diela. V mojej diplomovej práci sa venujem niektorým častiam stavebno - technologickej prípravy bytového domu Dúbravia v Bratislave. V jednotlivých kapitolách riešim organizáciu staveniskovej prevádzky, zariadenie staveniska pre etapu spodnej stavby a etapu hrubej stavby a časový plán výstavby. Osobitnou kapitolou v mojej diplomovej práci je časť venovaná riešeniu ochrany základovej vane proti vlhkosti s využitím kryštalickej hydroizolácie. Na základe podkladov, ktoré som získal od firmy, ktorá výstavbu realizuje, som sa s cieľom aplikácie v reálnych podmienkach snažil vypracovať reálnu stavebno - technologickú prípravu stavby ako súčasť mojej diplomovej práce, a to - optimálnym návrhom zariadenia staveniska a jeho technickou správou - vypracovaním časového.
Key words:Diplomová práca, časový plán, dúbravia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited