Oct 15, 2019   1:00 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected construction of technological preparation of construction Administrative center, Rontgenova street, Bratislava
Written by (author): Ing. Kristína Hluchá
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Oto Makýš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Administratívne centrum, Rontgenova ul., Bratislava
Summary:V predmetnej diplomovej práci sú riešené tri hlavné časti stavebno-technologickej prípravy stavby. Technická správa k zariadeniu staveniska tvorí súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a rieši problematiku realizácie stavby s prihliadnutím na maximálnu hospodárnosť navrhovaného zariadenia staveniska. Technické a organizačné riešenie zariadenia staveniska a navrhovaný postup výstavby rešpektuje všetky pripomienky majiteľov a správcov sietí, dotknutých orgánov štátnej správy ako i vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Časový plán výstavby rieši časové nadväznosti jednotlivých činností. Z časového plánu je zrejmé, kedy začína a kedy končí jednotlivá činnosť a aké je jej množstvo v merných jednotkách. Posledná časť diplomovej práce je vypracovaná formou technologického predpisu, v ktorom je detailne rozpracovaný Technologický predpis pre zakladanie stavby na pilótach. Každá časť má svoje výkresy, obrázky a prílohy, ktoré slúžia ako vizuálny doplnok pre lepšie predstavenie si konkrétneho staveniska, použitých strojov a postupu prác výstavby.
Key words:Technická správa, Výkresová časť, Diplomová práca

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited