21. 9. 2019  19:41 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Administratívne centrum, Rontgenova ul., Bratislava
Autor: Ing. Kristína Hluchá
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Administratívne centrum, Rontgenova ul., Bratislava
Abstrakt:V predmetnej diplomovej práci sú riešené tri hlavné časti stavebno-technologickej prípravy stavby. Technická správa k zariadeniu staveniska tvorí súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a rieši problematiku realizácie stavby s prihliadnutím na maximálnu hospodárnosť navrhovaného zariadenia staveniska. Technické a organizačné riešenie zariadenia staveniska a navrhovaný postup výstavby rešpektuje všetky pripomienky majiteľov a správcov sietí, dotknutých orgánov štátnej správy ako i vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Časový plán výstavby rieši časové nadväznosti jednotlivých činností. Z časového plánu je zrejmé, kedy začína a kedy končí jednotlivá činnosť a aké je jej množstvo v merných jednotkách. Posledná časť diplomovej práce je vypracovaná formou technologického predpisu, v ktorom je detailne rozpracovaný Technologický predpis pre zakladanie stavby na pilótach. Každá časť má svoje výkresy, obrázky a prílohy, ktoré slúžia ako vizuálny doplnok pre lepšie predstavenie si konkrétneho staveniska, použitých strojov a postupu prác výstavby.
Kľúčové slová:Technická správa, Výkresová časť, Diplomová práca

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene