Oct 16, 2019   6:43 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Choices parts building-technology preparations building polyfunctional house, Pajštúnska street, Bratislava
Written by (author): Ing. Juraj Jadroň
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný dom, Pajštúnska ulica, Bratislava
Summary:Polyfunkčný objekt Pajštúnska, ktorý navrhol ateliér cakov-makara ma zaujal na prvý pohľad svojim dizajnom. Na Slovensku sa aj napriek predchádzajúcemu obdobiu veľkého stavebného boomu veľa takýchto obytných budov nezrealizovalo. V projekte, ktorý som si zvolil ako diplomovú prácu som sa zaoberal hlavne štyrmi okruhmi a to: o Vypracovaním výkresovej časti zariadenia staveniska, o Vypracovaním harmonogramu prác, o Optimalizáciou histogramu pracovníkov, o Technologickým predpisom pre montáž fasády. V každom z týchto bodov som využíval poznatky nadobudnuté najmä na katedre technológie Stavebnej fakulty v Bratislave a dostupnú literatúru. Výkresová časť je zobrazením hlavných používaných prvkov na stavenisku a ich rozložením pri jednotlivých etapách výstavby. V harmonograme prác som sa snažil postaviť jednotlivé pracovné procesy tak, aby sa zbytočne nepredĺžila výstavba, no zároveň, aby rýchla postupnosť realizácie prác neuškodila kvalite stavebného diela. V optimalizácii nasadenia pracovníkov, na všetkých stavebných objektoch, som sa venoval ich primeranému počtu v úsekoch výstavby, aby ich prítomnosť na stavbe nekolísala v krátkych časových intervaloch. Technologický predpis pre montáž fasádnych dosiek FunderMax som sa snažil vypracovať tak, aby pri realizácií mohol poskytnúť dostatok informácií pracovníkom, ktorí, s týmto u nás ešte stále málo používaným systémom, neprišli do styku a aby bol aplikovateľný na tomto projekte.
Key words:ateliér, predpis, FunderMax

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
neprajem si prehliadať moje údaje.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited