19. 11. 2019  6:12 Alžbeta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikační číslo: 878
Univerzitní e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný súbor "HRACHOVÁ", objekt E, Bratislava
Autor: Ing. František Beláň
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Jendeková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný súbor "HRACHOVÁ", objekt E, Bratislava
Abstrakt:Cieľom záverečnej diplomovej práce dvojročného inžinierskeho štúdia bolo na zadanom objekte Polyfunkčného objektu Hrachová -- II. etapa, objekt "E" vypracovať projekt zariadenia staveniska (ZS) s časovým plánom výstavby, nasadením mechanizmov, histogramom pracovníkov so zameraním na realizáciu hrubej stavby a dokončovacích procesov a technologického predpisu na montáž stropného podhľadu LUXALON WIDE PANEL 300C CARRIER SYSTEM. V časti navrhovania zariadenia staveniska som sa snažil čo najlepšie vypracovať kvalitnú stavebno-technologickú príprava stavby a jej dodržanie pri výstavbe, aby sa vytvárali podmienky pre správny chod výstavby. Je dôležité, čo najviac skrátiť dobu výstavby, aby sme tak dokázali regulovať (minimalizovať) celkovú cenu stavby. To docielime precízne vypracovanou organizáciou staveniskovej prevádzky (Zariadenie staveniska) a organizáciou stavebných prác (harmonogram výstavby). Moja diplomová práca je rozdelená na textovú a grafickú časť. V textovej časti som vypracoval technickú správu k zariadeniu staveniska, výpočty, vysvetlenia ku grafickej časti a k časovému plánu, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov. Textová časť ďalej obsahuje technologický predpis na montáž stropného podhľadu LUXALON WIDE PANEL 300C CARRIER SYSTEM, ktorý je montovaný na môj zadaný objekt (Polyfunkčný objekt Hrachová -- II. etapa, objekt "E"). Môže byť však použitý na ktoromkoľvek objekte. Nízka kvalita niektorých našich stavieb je spôsobená práve chýbajúcimi predpismi, ktorých hlavnou úlohou je uľahčenie práce pre zamestnancov a predchádzanie neriešiteľných situácií, ale aj ďalšie výhody. Je to návod, vďaka ktorému sa do problematiky môžu veľmi rýchlo zapracovať aj menej skúsený pracovníci, prípadne aj pracovníci, ktorí s danou problematikou ešte neprišli do styku. Pri mojom konkrétnom objekte sa podhľady LUXALON 300C budú montovať na spodnú plochu pavlače, ktorá bude zateplená a bude sa nachádzať na východnej strane objektu, nad vchodmi do prevádzok a do schodiskových komunikácií. Pri zhotovovaní podhľadu som vyriešil kotvenie podhľadu, zateplenie ŽB predsadenej dosky, pod ktorým je vyhotovený podhľad, osadenie osvetlovacích telies do podhľadu a montovanie podhľadových panelov. V grafickej časti som vypracoval výkresy situácie zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy, ktoré spolu s technickou správou k zariadeniu staveniska uľahčia prácu zhotoviteľovi stavby a budú podkladom pri vyhotovení zariadenia staveniska, a pri stavebných prácach. Ďalej grafická časť obsahuje časový plán výstavby, ktorý je spracovaný formou harmonogramu, histogramu pracovníkov, nasadením mechanizmov, nasadením objektov zariadenia staveniska, a takto poskytuje informácie o postupe výstavby, a umožní kontrolovať realizáciu výstavby v čase. K montáži podhľadu som vypracoval výkres s danou problematikou s príslušnými detailmi, pôdorysmi a rezmi a na oboznámenie sa s objektom som poskladal z daných pôdorysov, rezov, pohľadov a situácie oboznamovací plagát. Moje výstupy môžu pomôcť stavbyvedúcemu a ostatným zúčastneným stranám na výstavbe k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby.
Klíčová slova:objekt E, časový plán, lamelový podhľad

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně