25. 1. 2020  8:47 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: ivan.juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný súbor "HRACHOVÁ", objekt E, Bratislava
Autor: Ing. František Beláň
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Jendeková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný súbor "HRACHOVÁ", objekt E, Bratislava
Abstrakt:Cieľom záverečnej diplomovej práce dvojročného inžinierskeho štúdia bolo na zadanom objekte Polyfunkčného objektu Hrachová -- II. etapa, objekt "E" vypracovať projekt zariadenia staveniska (ZS) s časovým plánom výstavby, nasadením mechanizmov, histogramom pracovníkov so zameraním na realizáciu hrubej stavby a dokončovacích procesov a technologického predpisu na montáž stropného podhľadu LUXALON WIDE PANEL 300C CARRIER SYSTEM. V časti navrhovania zariadenia staveniska som sa snažil čo najlepšie vypracovať kvalitnú stavebno-technologickú príprava stavby a jej dodržanie pri výstavbe, aby sa vytvárali podmienky pre správny chod výstavby. Je dôležité, čo najviac skrátiť dobu výstavby, aby sme tak dokázali regulovať (minimalizovať) celkovú cenu stavby. To docielime precízne vypracovanou organizáciou staveniskovej prevádzky (Zariadenie staveniska) a organizáciou stavebných prác (harmonogram výstavby). Moja diplomová práca je rozdelená na textovú a grafickú časť. V textovej časti som vypracoval technickú správu k zariadeniu staveniska, výpočty, vysvetlenia ku grafickej časti a k časovému plánu, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov. Textová časť ďalej obsahuje technologický predpis na montáž stropného podhľadu LUXALON WIDE PANEL 300C CARRIER SYSTEM, ktorý je montovaný na môj zadaný objekt (Polyfunkčný objekt Hrachová -- II. etapa, objekt "E"). Môže byť však použitý na ktoromkoľvek objekte. Nízka kvalita niektorých našich stavieb je spôsobená práve chýbajúcimi predpismi, ktorých hlavnou úlohou je uľahčenie práce pre zamestnancov a predchádzanie neriešiteľných situácií, ale aj ďalšie výhody. Je to návod, vďaka ktorému sa do problematiky môžu veľmi rýchlo zapracovať aj menej skúsený pracovníci, prípadne aj pracovníci, ktorí s danou problematikou ešte neprišli do styku. Pri mojom konkrétnom objekte sa podhľady LUXALON 300C budú montovať na spodnú plochu pavlače, ktorá bude zateplená a bude sa nachádzať na východnej strane objektu, nad vchodmi do prevádzok a do schodiskových komunikácií. Pri zhotovovaní podhľadu som vyriešil kotvenie podhľadu, zateplenie ŽB predsadenej dosky, pod ktorým je vyhotovený podhľad, osadenie osvetlovacích telies do podhľadu a montovanie podhľadových panelov. V grafickej časti som vypracoval výkresy situácie zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy, ktoré spolu s technickou správou k zariadeniu staveniska uľahčia prácu zhotoviteľovi stavby a budú podkladom pri vyhotovení zariadenia staveniska, a pri stavebných prácach. Ďalej grafická časť obsahuje časový plán výstavby, ktorý je spracovaný formou harmonogramu, histogramu pracovníkov, nasadením mechanizmov, nasadením objektov zariadenia staveniska, a takto poskytuje informácie o postupe výstavby, a umožní kontrolovať realizáciu výstavby v čase. K montáži podhľadu som vypracoval výkres s danou problematikou s príslušnými detailmi, pôdorysmi a rezmi a na oboznámenie sa s objektom som poskladal z daných pôdorysov, rezov, pohľadov a situácie oboznamovací plagát. Moje výstupy môžu pomôcť stavbyvedúcemu a ostatným zúčastneným stranám na výstavbe k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby.
Kľúčové slová:objekt E, časový plán, lamelový podhľad

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene