Oct 16, 2019   9:44 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Business centrum Trnava
Written by (author): Ing. Pavel Molnár
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Business centrum Trnava
Summary:V diplomovej práci som vypracoval vybrané časti stavebno-technickej prípravy na stavby BUSINESS CENTRUM TRNAVA. Po oboznámení sa s objektmi výstavby som navrhol odporúčaný spôsob výstavby s navrhnutím staveniskových ciest, vhodných mechanizmov, skládok, skladov, kontajnerov na rôzne druhy odpadov, administratívno-sociálnych zariadení, dočasných rozvodov elektrickej energie, vody a kanalizácie. Ich rozmiestnenie som vypracoval vo výkrese č.1 Situácia ZS Spodná stavba a výkrese č.2 Situácia ZS HSV. V ďalšej časti som bilancoval medzi variantmi možných zdvíhacích prostriedkov. Po zvážení všetkých aspektov som vybral ako najlepší variant 2 s dvomi vežovými žeriavmi Liebherr EC 110-B. Ich umiestnenie je zakreslené do oboch situácií zariadenia staveniska. Ako špecifický problém som riešil ochranu stavebnej jamy záporovým pažením. Tu som navrhol postup zhotovenia a demontáže paženia, zameral som sa na detaily uchytenia prvkov a navrhol som nevyhnutné mechanizmy. Súčasťou mojej úlohy bolo aj vypracovanie časového harmonogramu. V ňom som chronologicky zoradil procesy na stavenisku a navrhol som väzby medzi nimi aby som zabezpečil aby bola pracovná fronta nasýtená, výstavba plynulá a zamedzil vyhotovovanie mokrých procesov a sadových úprav v zimnom období. Súčasťou časového plánu je aj návrh prítomnosti hlavných mechanizmov a zariadenia staveniska, ktoré som navrhol na najkratší nevyhnutný čas. Ďalej som k harmonogramu vypracoval histogram pracovníkov v ktorom som sa snažil o udržanie pracovníkov v počte na čo najlepšie využitie kapacity zariadenia staveniska.
Key words:Business centrum Trnava, Zariadenie staveniska, Záporové paženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited